Fetih Mühleti okumanın faziletleri nelerdir? Fetih Mühletinin Arapça okunuşu ve Türkçe meali…

Fetih Müddeti Arapça ve Türkçe okunuşu

GALERİNİN DEVAMI

İslam dininin öğretilerinin en asıllı kaynağı olan Kuran-ı Kerim okunduğunda kuşku yok ki insanı manevi bir doygunluğa ulaştırıyor. Hangi mühlet okunursa okunsun kesinlikle Allah’ın rahmetinden bahsederek insanları Allah’ın merhametine sığınmayı ve her şeyi O’dan istemeyi nasihat ediyor. Kuran-ı Kerim’in her müddeti çok özel olup insanları hakikat yolu göstermektedir. Lakin; kimi müddetleri ve ayetleri vardır ki fazileti ve manevi gücünü hissetmemek mümkün değildir. Fetih Mühleti de onlardan bir adedidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Fetih Mühletinin indirildiği gece ‘Bu gece bana, güneşin doğduğu her şeyden daha kıymetli ve hoş bir müddet indirildi.’ Halinde buyurarak Fetih Mühletinin değerinden bahsetmektedir. 

FETİH MÜDDETİ FAZİLETİ

Medine’de inen Fetih Mühleti Kuran-ı Kerim’in 510. Sayfasında yer alarak 29 ayetten oluşmaktadır. Fetih Müddetinde bahsedilen fetih, Mekke Fethi değil, Hudeybiye Barışıdır. Müslümanlar, Hudeybiye Barış Antlaşmasının onlar için âlâ bir şey olduğunu anlayamayıp, kaygıya kapılırlar. Müslümanların bu türlü kanıya kapıldığı anda yaşanan kahırların Hudeybiye Barışı ile birlikte geçeceği ve bu barışın beraberinde yeni fetihler getireceğini Fetih Müddeti nazil olarak Müslümanların tasalarını oratdan kaldırmaktadır. Ulu ve erdemli zaferlerin geleceği haberi Fetih Mühletinin birinci ayetinde itibaren bahsedilmektedir. Birinci ayette ‘inna fetahna leke fetham mübına’ – Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Cümlesiyle Müslümanlara fetihlerin nasip olacağı anlatılmaktadır. O periyodun dışında günümüzde dahi bu rivayete binaen savaşlarda, külfetli durumlarda ve hatta yeni bir başlangıçta işlerin rast gitmesi için kesinlikle Fetih mühleti okunur.

Hz. Peygamber’in dahi hikmetini övdüğü, Allah isteği için okunduğunda iyi kapıların açılacağına inanılır. Fetih müddeti, günlük hayatımızda namazda yahut namazın dışında okunması tavsiye edilir. Birtakım hadislere nazaran Fetih Mühletinin faziletleri şöyledir:

– Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyurmuştur ki: ‘Her kim namazdan sonra yahut evvel Fetih Müddetini okursa benimle birlikte Mekke’nin fethinde bulunmuş üzeredir.

 Ruhul Beyan Tefsirine nazaran ‘Ramazan ayının birinci gecesi beyhude namaz kılıp namaz içinde fatiha mühletinden sonra fetih suresiokursa Allah (c.c) onun bütün sen boyunca musibetlerden koruma edeceğini buyurur.

– Duaların kabulü için her gün 7tane Fetih Müddeti okunması tavsiye edilir.

– Cuma günü beyhude namaz kıldıktan sonra Allah isteği için 11 adet okunan fetih mühleti, kişinin içinde bulunduğhranlı durumdan kurtulmasına u buyardımcı olur.

 Yeni bir işe başlamadan evvel Allah isteği için beyhude namaz kılıp, fetih müddetini okursa Allah’ın müsaadesiyle işlerin rastgitmesi nasip olur.

– Fetih mühleti ve Ali İmran Müddetinin tamamının yazılı olduğu bir cevşeni kişi üzerinde taşırsa Allah (c.c) onu musibetlerden ve kötülüklerden korur.

– Ramazan ayında gökyüzünde hilalin görülüğü vakit kim Fetih Mühletini 3 sefer okursa Allah (c.c) o kişinin malını bolluk ve berekle şereflendirir.

– Gam ve ıstırapla dertlenen, kısmetsiz, bahtı yaver gitmeyen bireyler her gün fetih müddetini okursa Allah’ın müsaadesiyle problemlerinden kurtularak işerinin rast gitmesi nasip olur.

– Her gün, güne başlarken Fetih Mühletinin birinci 3 ayetini okuyan kişinin günü Allah’ın müsaadesiyle günü bereketli ve bolluk içinde geçer

– Maddi manevi sorunlardan kurtulmak için her namazın akabinde Fetih Mühleti okunması tavsiye edilir.

FETİH MÜDDETİ

1. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.
2. Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ(mustekîmen).
3. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ(azîzen).
4. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu’minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu alîmen hakîmâ(hakîmen).
5. Li yudhilel mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ(azîmen).
6. Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev’i aleyhim dâiratus sev’i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ(masîren).
7. Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).
8. İnnâ erselnâke gerçekten ve mubeşşiran ve nezîrâ(nezîren).
9. Li tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(asîlen).
10. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecran azîmâ(azîmen).
11. Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darran mesken erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ(habîran).
12. Bel zanentum en len yenkaliber resûlu vel mu’minûne ilâ ehlîhim ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bûrâ(bûran).
13. Ve men lem yu’min billâhi ve resûlihî fe innâ a’tednâ lil kâfirîne saîrâ(saîran).
14. Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, ve kânallahu gafûran rahîmâ(rahîmen).
15. Se yekûlul muhallefûne izântalaktum ilâ megânime li te’huzûhâ zerûnâ nettebi’kum, yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh(kelâmallâhi), kul len tettebiûnâ kezâlikum kâlallâhu min kablu, fe se yekûlûne bel tahsudûnenâ, bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ(kalîlen).
16. Kul lil muhallefîne minel a’râbi se tud’avne ilâ kavmin ulî be’sin şedîdin tukâtilûnehum mesken yuslimûn(yuslimûne), fe in tutîû yu’tikumullâhu ecran hasenâ(hasenen), ve in tetevellev kemâ tevelleytum min kablu yuazzibkum azâben elîmâ(elîmen).
17. Leyse alâl a’mâ haracun ve lâ alâl a’raci haracun ve lâ alâl marîdı haracun, ve men yutııllahe ve resûlehu yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru, ve men yetevelle yuazzibhu azâben elîmâ(elîmen).
18. Lekad radiyallâhu anil mu’minîne iz yubâyiûneke tahteş şecerati fe alime mâ fî kulûbihim fe enzeles sekînete aleyhim ve esâbehum fethan karîbâ(karîben).
19. Ve megânime kesîraten ye’huzûnehâ, ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).
20. Vaadekumullâhu megânime kesîraten te’huzûnehâ fe accele lekum hâzihî ve keffe eydiyen nâsi ankum, ve li tekûne âyeten lil mu’minîne ve yehdiyekum sırâtan mustakîmâ(mustakîmen).
21. Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ, ve kânallâhu alâ kulli şey’in kadîrâ(kadîran).
22. Ve lev kâtelekumullezîne keferû le vellevûl edbâra summe lâ yecidûne velîyyen ve lâ nasîrâ( nasîran).
23. Sunnetallâhilletî kad halet min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ(tebdîlen).
24. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferakum aleyhim ve kânallâhu bi mâ ta’melûne basîrâ(basîran).
25. Humullezîne keferû ve saddûkum anil mescidil harâmi vel hedye ma’kûfen en yebluga mahıllehu, ve lev lâ ricâlun mu’minûne ve nisâun mu’minâtun lem ta’lemûhum en tetaûhum fe tusîbekum minhum maarratun bi gayri ilmin, li yudhılallâhu fî rahmetihî men yeşâu, lev tezeyyelû le azzebnâllezîne keferû minhum azâben elîmâ(elîmen).
26. İz cealellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel câhiliyyeti fe enzelallâhu sekînetehu alâ resûlihî ve alel mu’minîne ve elzemehum kelimetet takvâ ve kânû e hakka bihâ ve ehlehâ ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen).
27. Lekad sadakallâhu resûlehur ru’yâ bil hakkı, le tedhulunnel mescidel harâme inşâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukassırîne lâ tehâfûn(tehâfûne), fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ(karîben).
28. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî, ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden).
29. Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ(azîmen).

FETİH MÜDDETİ MEALİ

1. Elbet biz sana apaçık bir fetih verdik.
2,3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni yanlışsız yola iletsin ve Allah sana, ulu bir zaferle yardım etsin.
4. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve inanç indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, karar ve hikmet sahibidir.
5. Bütün bunlar Allah’ın; inanan erkek ve bayanları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir muvaffakiyettir.
6. Bir de Allah’ın, hakkında makûs zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık bayanlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan bayanlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne makus bir varış mekanidir!
7. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, karar ve hikmet sahibidir.
8. (Ey Muhammed!) Elbet biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
9. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona hürmet gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye
10. Sana biat edenler lakin Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği kelamdan dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği kelamı mekanine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
11. Bedevilerin geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı lisanlarıyla söylerler. De ki: “Allah, sizin bir ziyana uğramanızı dilerse veya bir fayda elde etmenizi dilerse, O’na karşı kimin bir şeye gücü kâfi? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
12. Siz aslında, Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize hoş gösterildi de berbat zanda bulundunuz ve helâki hak eden bir kavim oldunuz.
13. Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, elbet biz, inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.
14. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
15. Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah’ın kelamını değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah, evvelden bu türlü buyurmuştur.” Onlar, “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.
16. Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Şayet itaat ederseniz, Allah size hoş bir mükâfat verir. Lakin evvelce döndüğünüz üzere yeniden dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır.”
17. Köre zahmet yoktur, topala zahmet yoktur, hastaya zahmet yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.
18,19. Elbet Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, inanç duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih(3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, karar ve hikmet sahibidir.
20. Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size çabucak vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah, bu türlü yaptı) ki, bunlar müminler için bir kanıt olsun, sizi de gerçek bir yola iletsin.
21. Şimdi elde edemediğiniz, ancak Allah’ın, ilmiyle kuşattığı diğer (kazançlar) da vardır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
22. İnkâr edenler sizinle savaşsalardı, gerilerini dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi.
23. Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
24. O, Mekke’nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
25. Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve bekletilen kurbanlıkları mekanlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Şayet, oradaki şimdi tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış bayanları bilmemekanek ezmeniz ve böylelikle size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize müsaade verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için bu türlü yapmıştır. Şayet, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.
26. Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu mekanleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve itimadını indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) kelamını tutmalarını sağlamıştı. Zati onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.
27. Ant olsun, Allah, Peygamberinin düşünü yanlışsız çıkardı. Allah dilerse, siz inanç içinde başlarınızı kazıtmış yahut saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan öbür yakın bir fetih daha verdi.
28. O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah kâfi.

29. Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde yapıtı olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların güzeline giden bir ekin üzeredirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları bu türlü sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir