İsmi azam duaları hangileridir? İsmi Azam dualarının Arapça ve Türkçe okunuşları…

İsmi Azam, söz manası olarak isimlerin en büyüğü, en büyüğü manasına gelmektedir. Allah’ın varlığını ve büyüklüğünü söz etmek için 99 ismi bulunur. Bu isimlerin en değerli ve en şanlı olanları da İsmi Azam olarak isimlendirilir. Allah’ın İsmi Azam olan isimlerinin hangisi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Fakat birtakım rivayetlere nazaran ismi azam olan Allah’ın isimleri şöyledir:

El-Rahman: Kainattaki tüm canlılara merhamet eden, şefkat gösteren 
El-Rahim: Merhamet sahibi, verdiği nimetlere şükreden müminlere daha çok mükafatlandıran
El-Mennan: İnsanlara yeterlilikte ve lütufta bulunan 
El-Vahid: Eşi gibisi olmayan, tüm noksan sıfattan münezzeh
El-Samed: Tüm varlıkların O’na muhtaç olduğudur
El-Hayy: Ebedi hayat sahibi
El-Kayyum: Ziyan görmeyen, daima var olan

İSMİ AZAM DUASININ FAZİLETLERİ

İsimlerinin sıfatlarına sığınarak Allah’a dua etmek, tüm kötülüklerden korunmak ve dileklerin mekanine gelmesi için yapılan duadır. Samimiyetle ve Allah’ın merhametine sığınarak yapılırsa her kapıyı açacağına inanılmaktadır. Bilhassa Cuma günleri Cuma namazı saatinde okunursa duanın Allah katında ret olunmayacağına inanılır. Dua ederken Allah’ın isimlerine sığınarak dua edilmesi Araf Mühleti 180. Ayetinde şöyle açıklanmaktadır: ‘En hoş isimler Allah’ındır. O’na o hoş isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.’ 

Rivayete nazaran Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) bir Cuma günü mescitte namaz kılarken bir zat ismi azam duasını eder. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ‘Aranızdan biri bugün o denli bir dua etti ki, kim o duayı yaparsa istedikleri Allah tarafından kabul edilir.’ biçiminde rivayet edilir.

HADİS-İ ŞERİFLERDE İSMİ AZAM DUASI

Peygamber Efendimiz (s.a.s), ismi azamın hangisi olduğunu net olarak bildirmemekanek, ümmetin Allah’ın her ismine hürmet edip sığınmasını istemiştir. İsmi azam dualarında beşerler, Allah’ın varlığını ve büyüklüğünü kabul ederek ve inanarak dua etmesi Allah katında çok değerli olduğu için Allah, bu kimselerin dualarını geri çevirmez.

İsmi Azamla ilgili hadis-i şerifler:

1- Bu duâyı yapan Allah’ın İsm-i Âzam’ı ile dilekte bulunmuş olur. Allah, İsm-i Âzam’ı anılarak kendisinden talepte bulunulduğunda talebi mekanine getirir, İsm-i Âzam’la duâ edildiğinde duâyı kabul eder
2- Allah’ım! Senin Allah, âhad ve samed oluşunu, doğurmak, doğmak, dengi ve gibisi bulunmak üzere beşerî özelliklerden münezzeh bulunuşunu vesile edinerek senden talepte bulunuyorum

İSMİ AZAM DUALARI

1- Allahümme inni eselüke bi enneke enta allah-ul vahidul ehed es samed ellezi lemyelid velemyuled velemyekunleke küfüven ehed.

Meali:

O Allah’tır, birdir. Allah Samed’dir (bütün varlıkların direkt doğruya muhtaç olduğu ve başvurduğu, zahmetli anlarında ‘aman’ diye yalvarıp çağırdığı yegane varlıktır). Allah, doğurmamıştır, doğrulumamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur, olamaz da…

2- Allahümme la ilahe İllallah Entel mennanü bediuğuz semavati velarz zal ululuğu vel ikram ya hayyu ya kayyumu inni es elüke 

Meali:

Allah’ım! Her türlü övgü sana mahsustur. Senden diğer ilah yoktur. Mennânsın, gökleri ve yeri yokken var edensin, celâl ve ikram sahibisin. Ey yaşayan, canlı, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan, zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve muhtaçlıklarını üstlenen Allah’ım! cümleleri ile sana dua ediyor, senden talepte bulunuyorum.

3- Allahümme inni es’elüke ya alimel hafiyye, ve ya men-is-semau bikudretihi mebniyye, ve ya men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve ya men-iş-şemsü vel-kameru binuri celalihi müşrika ve mudıyye ve ya mukbilen ala külli nefsin mü’minetin zekiyye ve ya müsekkine ra’b-el-haifine ve ehl-et-takıyye, ya men havaicul-halki indehü makdıyye, ya men neca Yusüfe min rıkk-il-ubudiyye, ya men leyse lehü bevvabün yunadi vela sahibun yağşa ve la vezirun yu’ti ve la gayruhu rabbün yud’a ve la yezdadu ala kesretil-havaici illa keremen ve cuden ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve a’tini süali inneke ala külli şey’in kadir.

Meali: 

Allahım Senden yalvararak diliyorum. Ey kapalıyı bilen; Ey, Semâ kudreti ile bina edilen; Ey, yer izzeti ile döşenmiş olan; Ey; Celâlinin ışığı ile Güneşi ışık saçıcı, Ayı da parlayıcı kılan; Ey, her inanmış pak nefse teveccüh eden, Ey; korkanların, müttekilerin korkusunu sükûna erdiren; Ey, yaratıkların gereksinimleri ve dilekleri indinde mekanine getirilen; Ey, Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran; Ey kullarının muhtaçlıklarını zatına arzetmek için ortaya bir vasıta koymayan, her dilek sahibinin müracaatlarını direkt doğruya kendisi dinleyen ve alıp veren bir vezîri olmayan Rab’bim Ey, kendisinden öteki dua edilen bir Rab olmayan, dilek ve gereksinim sahiplerinin çokluğu Onun kerem ve cömertliğini arttıran Allah, Muhammed Aleyhissalatü Vesselama ve ehl-i beytine ve eshabına salat-ü selam etsin. Duamı kabul buyur, isteğimi ver zira sen, her şeye kadirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir