OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar yeni olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL ŞURA

1.3.2 – Şirket, Genel Heyet gündeminin açık biçimde söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare şurasını bilgilendirmiştir.
X
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden bahislerle ilgili idare heyeti üyeleri, ilgili başka bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel şura gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara farklı bir unsurda yer verilmiştir.
X Genel Konsey gündeminde bağış ve yardımlar ile ilgili husus bulunmaktadır. Bu unsurda yapılan bağış ve yardımların meblağı belirtilmektedir lakin yararlananlarla ilgili bilgiye yer verilmemektedir.
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X 2020 yılı hesap periyodunda medyadan Genel Heyete iştirak talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet alakasını de getiren karşılıklı iştirak münasebeti içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak bağlantısı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Şirketimizin temel mukavelesinde TTK ve SPK kararları uygulanır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yöntem ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım biçimi ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN ZAMANI

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Şirketin ingilizce internet sitesi olup, Şirketi tanıtıcı bilgiler, faaliyet alanları ve yatırımcı bağlantıları köşesi ingilizce olarak verilmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve yanlışsız halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili siyaset ve prosedürlerin bir kısmı Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli alan, sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Temel kontratımızda bu türlü bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket iç uygulamaları ile çalışanların iştiraki desteklenmektedir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere sistemler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Fırsat eşitliği konusuna uyulmaktadır. Her yıl tüm yönetimsel ve kritik durumlar için yedekleme planlaması yapılmaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, karimekan planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet alan, düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirlemekanek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE HEYETİNİN FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim heyeti, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET TEMELLERİ

4.2.1-Yönetim konseyi faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X TTK’ya atıf yapılmış olup detaylı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 – İdare heyeti, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare konseyi lideri ve icra lideri (genel müdür) vazifeleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim şurası, yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare heyeti üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE ŞURASININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir gaye belirlemekanek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare heyeti yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X İdare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik maksat ile ilgili siyaset bulunmamaktadır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE HEYETİ TOPLANTILARININ BİÇİMİ

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyeleri, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan fakat görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare heyeti toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X İdare şurası çalışma asılları kısmen temel mukavele ile değerlendirilmiştir.
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare heyeti üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare heyeti üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Heyeti Üyelerinin şirket içerisinde misyon yapmalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.Yönetim Heyeti üyelerinin Şirket dışında yaptığı vazifeler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare Konseyi Bağımsız Üye sayısı kâfi olmadığından, üyeler birden fazla komitede misyon almaktadırlar.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Periyot içerisinde komite toplantılarına davet edilen uzman bireyler bulunmamaktadır.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komite danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare konseyi üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE HEYETİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir formda mekanine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, koşulları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare şurası üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yöneticilerin fiyatlarının kişi bazında değil lakin toplu olarak açıklanmakta olup İdare Konseyi üyelerimizin fiyatlarının de Genel Konsey Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915715

BIST

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir